Ouderbetrokkenheid

Op Wheermolen werken ouders en school samen. U kent uw kind als geen ander, maar ook op school en bij de opvang leren wij uw kind goed kennen. Daarom vinden we het belangrijk dat er goed overleg is tussen ouders en het kindcentrum. Dit doen we onder andere tijdens de 10-minutengesprekken, die drie maal per jaar worden gehouden. Vanzelfsprekend is er ook tussen deze gesprekken door gelegenheid om even met de leerkracht te spreken. Soms moet daar wel een afspraak met de leerkracht worden gemaakt, omdat deze na schooltijd ook andere werkzaamheden heeft.
In sommige gevallen wordt de intern begeleider betrokken bij de gesprekken. De intern begeleider heeft een extra opleiding gedaan en begeleidt leerlingen, leerkrachten en ouders wanneer extra ondersteuning noodzakelijk is.

Ouders ondersteunen bij het leren van hun kind
Wij vinden het belangrijk dat ouders in de thuissituatie hun kind actief ondersteunen in hun ontwikkeling. Wij stimuleren dat ouders hun kinderen thuis voorlezen door mee te doen aan de Voorleesexpres en als het nodig is helpen bij het maken van huiswerk. Via het ouderportaal laten we ouders weten aan welke doelen gewerkt wordt in de klas/door het kind, informeren we over thema's en stellen we instrumenten beschikbaar die gebruikt kunnen worden bij het maken van huiswerk. 

Hulp van ouders op school
Naast de directe betrokkenheid bij uw kind, vragen wij ouders ook hulp bij het reilen en zeilen op school. U kunt hierbij denken aan begeleiding bij schoolreisjes, het doen van klusjes, het verrichten van lichte schoonmaakwerkzaamheden, het versieren van de school bij evenementen en dergelijke. Dit kan een leuke manier zijn om bij de school betrokken te zijn en de school eens van een andere kant mee te maken.

Oudervereniging
We hebben een Oudervereniging die bestaat uit een door de ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. De oudervereniging helpt bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een formeel medebestuursorgaan en bestaat uit medewerkers van de school (leerkrachten en ondersteunende functies) én ouders/verzorgers van onze leerlingen. Onze mening is waardevol en komt de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving te goede! De MR wordt bij diverse onderwerpen betrokken. Wij geven advies vanuit de eigen praktijkervaring en wij hebben een instemmingsfunctie op vastgestelde onderwerpen. Wij komen gemiddeld zes maal per schooljaar bij elkaar. In deze vergaderingen worden onderwerpen behandeld die voor onze school van belang zijn. 
De jaarplanning en notulen zijn beschikbaar op het ouderportaal.

De samenstelling van de MR is momenteel als volgt:

Vanuit het schoolteam:
Manon van Amsterdam
Carin Bruinenberg 
Rina Boom

Vanuit de ouders/verzorgers:
Gert Jan Boerman
Mohamed Hamid Lhari
Melanie Khan

Neem contact op
De MR wil op een open en transparante manier communiceren met onze achterban: ouders, leerkrachten en leerlingen. Wilt u eens kennismaken of heeft u onderwerpen die u graag op de agenda wilt? Neem dan contact met ons op via ons e-mailadres mr.kcwheermolen@opspoor.nl
 

Ouders aan het woord

"Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen. "

"Als ouder kun je altijd met je vraag en/of klacht terecht bij de desbetreffende persoon en wordt er naar je geluisterd."