Ons team

Leiding kindcentrum
Wij werken met een managementteam dat naast de directeur bestaat uit een adjunct-directeur,  bouwcoördinatoren en de intern begeleiders. Vanuit onze kinderopvang is een manager kinderopvang onderdeel van ons managementteam.
Het managementteam is samen met het onderwijs- en kinderopvangteam verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het kindcentrum. 

Groepsleerkrachten
De groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in de klas en van groep 3 tot en met 8 werken we in aparte jaargroepen. Iedere groep heeft tenminste één vaste groepsleerkracht; de meeste groepen hebben twee vaste groepsleerkrachten die in deeltijd werken. Onderwijskundig is dat geen bezwaar omdat de afstemming tussen leraren goed is.

De rol van de leerkracht is van groot belang. Hij zorgt voor een motiverende, veilige en taakgerichte sfeer in zijn of haar groep, waarbij zelfstandigheid en eigen initiatief van leerlingen worden gestimuleerd. De leerkracht is ervoor verantwoordelijk dat kinderen zich in alle opzichten veilig voelen op school en er met plezier heengaan. Bij de jongere kinderen bepaalt de leerkracht de vorm voor en het tijdstip van de meeste activiteiten. Oudere leerlingen kunnen in toenemende mate hun activiteiten meer zelf indelen, waarbij natuurlijk gelet wordt op het eigen leertempo en de afwisseling tussen de leergebieden. De leerkracht begeleidt -naast de cognitieve ontwikkeling- ook de sociaal-emotionele vorming van de kinderen. Samenwerking is erg belangrijk in elke groep en de leerkracht stimuleert dit.  Want alleen samen komen we verder! Dat betekent ook dat we conflicten en meningsverschillen samen oplossen. 

Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Daarom volgen onze leerkrachten regelmatig opleidingen en cursussen. Dit gebeurt op individuele basis en op teamniveau, onze kennis delen we binnen de school. Gedurende het schooljaar plannen we daarom een aantal studiedagen in. 
 
Interne begeleiding
De intern begeleiders zijn leerkrachten die belast zijn met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. De begeleiding richt zich op de kinderen, de ouders, de leerkrachten of een combinatie hiervan. Ook de contacten met hulpverleners loopt via de intern begeleiders.
 
Gymnastiek, muziek, dans, beeldende vorming en gastlessen
Vakleraren geven les in één vak. Op onze school hebben we een vakleerkracht voor gymnastiek. Daarnaast zijn er in alle groepen dans-, muziek- en beeldende vormingslessen. Deze lessen worden in blokken verdeeld en gegeven door vakdocenten.
Gastleerkrachten zijn externe deskundigen die incidenteel les geven over een specifiek onderwerp. Zo kennen wij gastlessen gegeven door de politie. Ook worden incidentele lessen gegeven over thema's als politiek, de krant, geld enzovoort.
 
Bouwcoördinatoren
Een bouwcoördinator is een groepsleerkracht die de onderwijskundige en praktische samenwerking bevordert tussen de leerkrachten in een bepaalde "bouw". Een "bouw" is een cluster van groepen die veel met elkaar te maken hebben. Wij hebben gekozen voor drie bouwen, te weten:
  • Onderbouw: de groepen 1 t/m 2
  • Middenbouw: de groepen 3 t/m 5
  • Bovenbouw: de groepen 6 t/m 8  
Stagiaires-Opleidingsschool
Op school bieden wij PABO-studenten de gelegenheid om het vak van leerkracht in de praktijk te oefenen. Deze studenten worden in school begeleid door een leraar. Ook krijgen zij begeleiding vanuit de bovenschoolse schoolopleiders. De plaatsing van studenten gebeurt via de bovenschoolse afdeling Opspoor- Opleiden in de School.
Ook bieden we ruimte aan stagiaires die studeren voor de functie onderwijsassistent.

Contactpersonen
Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten kinderen zich thuis voelen in school. Ook ouders en medewerkers moeten zich veilig weten, er van op aan kunnen dat er in de omgang sprake is van onderling vertrouwen en respect. Dit belangrijke uitgangspunt staat bij het openbaar onderwijs van Purmerend hoog in het vaandel. Toch kan het gebeuren dat onderling vertrouwen en respect onder druk staan of zelfs geschonden worden. Ouders kunnen, indien daarvan sprake is, in veel gevallen uiteindelijk terecht bij de contactpersoon en bij de klachtencommissie. 
 
Onze contactpersonen op school zijn:
Sonja Schilder, administratie
Ilonka Wessels-Link, leraar

Kinderopvang
Naast onderwijs, bieden wij in het kindcentrum ook kinderopvang aan.
De pedagogisch medewerkers die werken in de dagopvang of peuteropvang met de allerjongsten en de medewerkers die de kinderen in de basisschoolleeftijd voor- en na schooltijd opvangen in de BSO doen dit met plezier en kunde.

Ouders aan het woord

"De school denkt mee over mijn kind. Mijn kind krijgt extra hulp bij onderdelen die moeizamer verlopen."

"Het contact tussen leerkracht en leerlingen is heel positief. De leerkrachten zijn erg betrokken. Zij zijn graag aanwezig bij een sporttoernooi en doen toneelstukjes bij de opening van projectweken of bijvoorbeeld Kinderboekenweek."