Leerlingbetrokkenheid

Wheermolen is een Vreedzame School, we werken met het complete programma voor het ontwikkelen van sociale competenties en democratisch burgerschap. We zien de klas als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de omgeving en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het gaat hierbij om de volgende thema's:
  • Wij horen bij elkaar (groepsvorming en positief sociaal klimaat)
  • We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
  • We hebben oor voor elkaar (communicatie)
  • We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
  • We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
  • We zijn allemaal anders (diversiteit)
 
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie, gebaseerd op bovenstaande thema's.
Ook zetten we leerlingmediatie in. Leerlingmediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.

Een ander voorbeeld van leerlingbetrokkenheid op onze school is onze leerlingenraad.
Uit elke bovenbouwkas neemt een klassenvertegenwoordiger deel aan de leerlingenraad. 
Elke maand komt de leerlingenraad met de directeur bij elkaar en worden diverse onderwerpen die onder leerlingen in de school leven besproken. Ook vraagt de directeur regelmatig feedback op nieuwe plannen in de leerlingenraad. 
 

Leerlingen aan het woord

"Het is een school, veel mensen denken dan dat het alleen maar leren is. "

"Maar we hebben het ook veel over gevoelens en pesten et cetera omdat we een Vreedzame School zijn. En we kunnen ook lekker buiten spelen op het grote schoolplein."